Strategie

 

WSA ontwikkelt in samenwerking met haar opdrachtgevers strategie en visie op het vlak van (1) huisvesting van organisaties, (2) vastgoedportefeuilles, (3) thematische gebiedsontwikkeling en (4) stedelijk sociaal-economische ontwikkelopgaven.

Voor huisvestingsstrategie wordt visie op het functioneren van de organisatie doorvertaald naar een huisvestingsconcept en vastgoed en locatiekeuzes.

In duurzame ontwikkeling van vastgoedportefeuilles wordt het resultaat van marktonderzoek/doelgroepenbeleid doorvertaald naar concrete vastgoedproducten in relatie tot hun gebiedscontext.

Strategie voor thematische gebiedsontwikkeling is gericht op een duidelijke profilering en positionering van het gebied als ontwikkelperspectief in een ruimer, regionaal kader. Deze ontwikkelrichting wordt gebaseerd op analyse gebiedskenmerken, verkenning ruimtelijke capaciteit / mogelijk programma i.r.t. marktbehoefte en benodigde investeringen i.r.t. rendement.

Strategie voor sociaal-economische structuurversterking richt zich op versterking van het stedelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen en (beroeps-)bevolking en daarmee uiteindelijk op een regionaal cluster of ecosysteem als geheel. Rond een sociaal-economisch profiel als inhoudelijke drager bouwt WSA coalities. Juist het gedeeld belang van ondernemingen, overheden en onderwijs is de voedingsbodem voor ’waardevolle’ projecten, die elkaar en het regionaal cluster ondersteunen en versterken.

Geassocieerde projecten